Skip Navigation Links   เข้าสู่ระบบ
 ค้นหาข้อมูล

ค้นหาข้อมูล, ชื่อเรื่อง , ผู้แต่ง , ที่ปรึกษา !!!งานวิจัยที่มีผู้เข้าชม Top 10

ชื่อเรื่อง : การนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ผู้แต่ง: พ.อ.ดำรงพล เชิดสงวน  
จำนวนผู้เข้าชม : 58 รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวโน้มของหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555 - 2564)
ผู้แต่ง: พ.อ.เทวัญ ตันกุล  
จำนวนผู้เข้าชม : 40 รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของนักศึกษาวิชาทหารในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
ผู้แต่ง: พ.ท.เสฎฐนันท์ แสงรัตนทองคำ  
จำนวนผู้เข้าชม : 30 รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของ นายทหารสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ สังกัด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ผู้แต่ง: น.อ.อุทาน คล้ายผึ้ง  
จำนวนผู้เข้าชม : 26 รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แรงจูงใจในการสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการของทหารกองเกินที่มีอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์ โดยวิธีร้องขอ
ผู้แต่ง: พ.อ.สมชาย ภัทรพัลลภ  
จำนวนผู้เข้าชม : 25 รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดปัญหาหนี้สินของกำลังพล สังกัดมณฑลทหารบกที่ 24
ผู้แต่ง: พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ  
จำนวนผู้เข้าชม : 22 รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การก่อความไม่สงบใน 3 จชต.ให้กับกำลังพนายทหารและนายสิบ ของหน่วย กรมทหารราบที่ 153
ผู้แต่ง: พ.ท.สืบ ปิยะสอน  
จำนวนผู้เข้าชม : 21 รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความผูกพันต่อองค์การของนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก
ผู้แต่ง: พ.อ.กำชัย กำบังตน  
จำนวนผู้เข้าชม : 19 รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) พ.ศ.2544 ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ผู้แต่ง: พ.ท.หญิงไพชรินทร์ ศิริสมพันธ์  
จำนวนผู้เข้าชม : 18 รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีต่อผลการศึกษาของนักเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ
ผู้แต่ง: น.อ.อร่าม สกุลแก้ว  
จำนวนผู้เข้าชม : 15 รายละเอียด


    
  Copyright 2022 by CGSC