Skip Navigation Links   เข้าสู่ระบบ
 
   
  ค้นหาข้อมูลทั้งหมด
   


ค้นหาข้อมูลทั้งหมด

ค้นหาข้อมูล, ชื่อเรื่อง , ผู้แต่ง , ที่ปรึกษา !!!

 
  จำนวนข้อมูล = 435 ข้อมูล  

ลำดับชื่อเรื่องผู้แต่งที่ปรึษาปีที่ตีพิมพ์ 
1 ผลกระทบของปัจจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการทำสงครามทางบกของกองทัพบกไทย พ.อ.ดิเรก ดีประเสริฐ พ.อ.ทรงพล ไพนุพงศ์ 27 มิ.ย. 2544 รายละเอียด
2 การศึกษาต้นทุนและผลประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ลับ) พ.ท.ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญคง หันจางสิทธิ์ 2 ส.ค. 2544 รายละเอียด
3 ปัจจัยหลักที่ทำให้นายทหารประทวนของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกต้องหารายได้พิเศษ พ.ท.สัญจกร นิยมเสน รองศาสตราจารย์ ฐกัด ศรีคำพร 20 ก.ค. 2544 รายละเอียด
4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการออมของข้าราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.ธำรงศักดิ์ ดีมงคล รองศาสตราจารย์ ฐกัด ศรีคำพร 20 มิ.ย. 2545 รายละเอียด
5 การสงครามเพื่อประโยชน์ของชาติ พล.ต.สุรพล เผื่อนอัยกา รองศาสตราจารย์ ดร.กนลา สุขพานิช-ขันทปราบ 21 มิ.ย. 2545 รายละเอียด
6 การวางระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในสายการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็กขนาด 5.56 มม. เอ็ม 193 พล.ต.วิโรจน์ สิงหฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เธียรไชย จิตรแจ้ง 19 มิ.ย. 2545 รายละเอียด
7 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมกับจำนวนผู้ร้องขอเข้ารับราชการเป็นพลทหารกองประจำการ พล.ต.ศิริชัย ขาวอ่อน อาจารย์ นาถฤดี เด่นดวง 21 มิ.ย. 2545 รายละเอียด
8 การประเมินการบริหารจัดการปกครองที่ดีของประเทศไทย โดยนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 80 พ.อ.สุธี ชูจันทร์ รองศาสตราจารย์ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว 14 มิ.ย. 2545 รายละเอียด
9 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาในวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ พ.อ.กิตติ ปทุมมาศ รองศาสตราจารย์ ฐกัด ศรีคำพร 19 มิ.ย. 2545 รายละเอียด
10 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงศึกษาเฉพาะ : กรณีพื้นที่ภูสระดอกบัว พ.อ.ปราลพ ศรีม่วงพันธ์ พ.อ.จิตตสักก์ เจริญสมบัติ 4 ม.ค. 2545 รายละเอียด
11 จริยธรรมทหารของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด กองพลทหารราบที่ 9 พ.อ.องอาจ พงษ์ศักดิ์ รองศาสตราจารย์ อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม 21 มิ.ย. 2545 รายละเอียด
12 ความคุ้มค่าในการลงทุนวางระบบวิทยุถ่ายทอดไมโครเวฟจากกรมการทหารสื่อสารถึงจังหวัดทหารบกเพชรบุรี พ.อ.วัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช รองศาสตราจารย์ ฐกัด ศรีคำพร 21 มิ.ย. 2545 รายละเอียด
13 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการฝึกระหว่างกำลังพลสำรองกองพันรถถังในกองพลหนุนกับกำลังประจำการในกองพันรถถัง พ.อ.สุรสิทธิ์ ถนัดทาง รองศาสตราจารย์ ฐกัด ศรีคำพร 21 มิ.ย. 2545 รายละเอียด
14 ทัศนคติต่อความมั่นคงและความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกำลังสำรองของนักศึกษาวิชาทหารในเขตกรุงเทพมหานคร พ.อ.สุรพงษ์ ไก่แก้ว รองศาสตราจารย์ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว 7 มิ.ย. 2545 รายละเอียด
15 ความต้องการแรงงานพลทหารหลังปลดประจำการ ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา พ.อ.อนุศักดิ์ สิงห์อาษา รองศาสตราจารย์ ฐกัด ศรีคำพร 21 มิ.ย. 2545 รายละเอียด
16 การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 42 - 44 พ.อ.ฉลองรัฐ ศรีปรีชา รองศาสตราจารย์ อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม 29 เม.ย. 2545 รายละเอียด
17 ความมั่นคงในการทำงานของลูกจ้างในโรงงานของ กองทัพบก ศึกษาเฉพาะกรณี : ลูกจ้างในโรงงานของศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก พ.อ.พนมวัน เปลี่ยนมณี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ เบญจพงษ์ 17 มิ.ย. 2545 รายละเอียด
18 พฤติกรรมการบริโภคและการใช้จ่ายของข้าราชการในกองพลทหารราบที่ 9 ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง นายทหารชั้นสัญญาบัตรกับนายทหารชั้นประทวน พ.อ.สมพงษ์ ไทรงาม รองศาสตราจารย์ ฐกัด ศรีคำพร 19 พ.ย. 2544 รายละเอียด
19 การวิเคราะห์ต้นทุน – ผลประโยชน์ของผู้สมัครเข้าเป็นกำลังพลสำรองอาสาสมัคร พ.อ.เอนก เกตุแก้ว รองศาสตราจารย์ ฐกัด ศรีคำพร 19 ก.ค. 2545 รายละเอียด
20 การศึกษาเพื่อวางระบบประกันคุณภาพในการตรวจสอบและทดสอบขั้นสุดท้ายงานซ่อมใหญ่เครื่องมือช่างกองทัพบก ตามแนวทาง ISO พ.อ.ปัญญา กาญจนวาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เธียรไชย จิตรแจ้ง 19 มิ.ย. 2545 รายละเอียด
12345678910...

 
  Copyright 2022 by CGSC