Skip Navigation Links   เข้าสู่ระบบ
 
 
 
* รายละเอียดข้อมูลงานวิจัย *
 
 
ชื่อเรื่อง : แรงจูงใจในการสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการของทหารกองเกินที่มีอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์ โดยวิธีร้องขอ
 
ชื่อเรื่องอื่น : -
 
ผู้แต่ง : พ.อ.สมชาย ภัทรพัลลภ
 
ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม
 
ผู้แต่งอื่น : -
 
ปีที่ตีพิมพ์ : 18 ก.พ. 2546
 
ผู้เผยแพร่ : โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 
คำบรรยาย : -
 
ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การทหาร)
 
ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 
สาขาวิชา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ความมั่นคงศึกษา)
 
งานวิจัยดีเด่น : 
  Copyright 2022 by CGSC