Skip Navigation Links   เข้าสู่ระบบ
 
 
 
* รายละเอียดข้อมูลงานวิจัย *
 
 
ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
 
ชื่อเรื่องอื่น : -
 
ผู้แต่ง : พ.ท.สรเสกข์ เทพพิทักษ์
 
ที่ปรึกษา : พ.ท.สรเสกข์ เทพพิทักษ์
 
ผู้แต่งอื่น : -
 
ปีที่ตีพิมพ์ : 28 ก.ย. 2547
 
ผู้เผยแพร่ : โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 
คำบรรยาย : -
 
ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การทหาร)
 
ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 
สาขาวิชา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ความมั่นคงศึกษา)
 
งานวิจัยดีเด่น : 
  Copyright 2022 by CGSC