Skip Navigation Links   เข้าสู่ระบบ
 
 
 
* รายละเอียดข้อมูลงานวิจัย *
 
 
ชื่อเรื่อง : การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) พ.ศ.2544 ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 
ชื่อเรื่องอื่น : -
 
ผู้แต่ง : พ.ท.หญิงไพชรินทร์ ศิริสมพันธ์
 
ที่ปรึกษา : ดร.โกวิทย์ กระจ่าง
 
ผู้แต่งอื่น : -
 
ปีที่ตีพิมพ์ : 4 ส.ค. 2549
 
ผู้เผยแพร่ : โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 
คำบรรยาย : -
 
ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การทหาร)
 
ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 
สาขาวิชา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ความมั่นคงศึกษา)
 
งานวิจัยดีเด่น : 
  Copyright 2022 by CGSC