Skip Navigation Links   เข้าสู่ระบบ
 
 
 
* รายละเอียดข้อมูลงานวิจัย *
 
 
ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของ นายทหารสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ สังกัด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 
ชื่อเรื่องอื่น : -
 
ผู้แต่ง : น.อ.อุทาน คล้ายผึ้ง
 
ที่ปรึกษา : พ.อ. ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ
 
ผู้แต่งอื่น : -
 
ปีที่ตีพิมพ์ : 8 ส.ค. 2556
 
ผู้เผยแพร่ : โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 
คำบรรยาย : -
 
ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การทหาร)
 
ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 
สาขาวิชา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ความมั่นคงศึกษา)
 
งานวิจัยดีเด่น : 
  Copyright 2022 by CGSC