Skip Navigation Links   เข้าสู่ระบบ
 
 
 
* รายละเอียดข้อมูลงานวิจัย *
 
 
ชื่อเรื่อง : การใช้กระบวนการแสวงข้อตกลงใจทางทหารของกองกำลังผาเมือง
 
ชื่อเรื่องอื่น : -
 
ผู้แต่ง : พ.ท.เจน สุขศรีทอง
 
ที่ปรึกษา : พ.อ.นเรศน์ วงศ์สุวรรณ
 
ผู้แต่งอื่น : -
 
ปีที่ตีพิมพ์ : 8 ก.ค. 2553
 
ผู้เผยแพร่ : โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 
คำบรรยาย : -
 
ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การทหาร)
 
ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 
สาขาวิชา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ความมั่นคงศึกษา)
 
งานวิจัยดีเด่น : 
  Copyright 2022 by CGSC