Skip Navigation Links   เข้าสู่ระบบ
 
   
  ค้นหาโดย ชื่อเรื่อง
   


   
ค้นหา ตามพยัญชนะขึ้นต้น : 0-9   A   B   C   D   E   F   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
                                                                                         
ค้นหา ข้อความ :  


 
     
 
   
เรียงลำดับ โดย : เรียงตาม :  


 
  ข้อมูล ' ค ' จำนวนข้อมูล = 58 ข้อมูล  

ปีที่ตีพิมพ์ชื่อเรื่องผู้แต่ง 
19 มิ.ย. 2533 ความต้องการแพทย์และพยาบาลของกองทัพบกในปี 2533-2537 พ.อ.อำนวย ถิระชุณหะ รายละเอียด
28 มิ.ย. 2533 ความรู้และทัศนคติของสมาชิกสหกรณ์ที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศจำกัด พ.ท.ยอดยุทธ บุญญาธิการ รายละเอียด
10 ม.ค. 2534 ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนายทหารสัญญาบัตรในกรมกิจการพลเรือนทหารบก พ.อ.ศุภฤกษ์ ชินะโชติ รายละเอียด
8 พ.ค. 2534 ความร่วมมือระหว่างทหารกับพลเรือนในการพัฒนาความมั่นคงของชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพิทักษ์พื้นที่เขตหลังของกองทัพบกไทย พ.อ.สบสันต์ ธรรมวิหาร รายละเอียด
5 มิ.ย. 2534 ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนายทหารบกไทย และผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจด้านกิจการพลเรือน : ศึกษาเฉพาะกรณีนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 69 พ.อ.นรินทร์ แทบประสิทธิ์ รายละเอียด
30 ก.ค. 2534 ความรู้สึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองบุคลิกภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนายทหารระดับผู้บังคับกองพัน รองผู้บังคับการกรม และผู้บังคับการกรมของกองทัพบก ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2534 พ.อ.ฤทธิชัย เถาทอง รายละเอียด
30 ก.ค. 2534 ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการทหารและข้าราชการปกครอง ในการพัฒนาทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดทหารบกลพบุรี พ.อ.ขจัด เกียรติประจักษ์ รายละเอียด
25 ส.ค. 2535 ความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหารหญิงในส่วนกลาง พ.อ.วัฒนา ชาญไชย รายละเอียด
1 ก.ย. 2537 คุณภาพชีวิตของนายทหารประทวน สังกัด กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ พ.อ.ไพศาล กตัญญู รายละเอียด
29 ก.ย. 2538 ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 37 และชุดที่ 39 พ.อ.พิชัย ศรีกิตตยากรณ์ รายละเอียด
21 ต.ค. 2538 ความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกของกำลังพลสำรอง : ศึกษาเฉพาะกรณีกองพันทหารราบที่ 1กรมทหารราบที่ 121 พ.ท.สันติพล หล่อประเสริฐ รายละเอียด
28 มิ.ย. 2539 ความคิดเห็นของนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนต่อกำลังพลสำรอง : ศึกษาเฉพาะหน่วยกองพันทหารราบโครงการในกองทัพภาคที่ 1 พ.ท.ธนศักดิ์ เคี่ยมทองคำ รายละเอียด
29 ส.ค. 2539 ความรู้และทัศนคติของนายทหารสัญญาบัตรต่อแนวความคิดในการสถาปนาความมั่นคง บริเวณแนวชายแดนด้านตะวันออก พ.อ.อักษรา เกิดผล รายละเอียด
29 ก.ย. 2539 คุณภาพชีวิตของพลทหารประจำการ สังกัด กองพลทหารปืนใหญ่ พ.อ.สมโภช สาตร์เงิน รายละเอียด
23 ก.ย. 2540 ความคิดเห็นของชาวลาวอพยพที่มีต่อปัจจัยผลักดันออกจากประเทศไทยและปัจจัยดึงดูดกลับไปตั้งถิ่นฐานในประเทศลาว พ.ท.ชินวัฒน์ แม้นเดช รายละเอียด
24 มี.ค. 2541 ความคิดเห็นของทหารกองเกินต่อการเปลี่ยนแปลงอายุการเกณฑ์ทหารจาก 20 ปี เป็น 18 ปี (ศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร) พ.อ.ชัชวาล ทัตตานนท์ รายละเอียด
29 ก.ย. 2541 ความสัมพันธ์ไทย – ลาว ศึกษาบทบาทผู้นำทางทหารของกองทัพไทยกับการพัฒนาความสัมพันธ์ในเชิงความร่วมมือหลังกรณีพิพาทบ้านร่มเกล้าจนถึงปัจจุบัน (พุทธศักราช 2531-2541) พล.ต.ชวนิตย์ กาญจนเตชะ รายละเอียด
29 เม.ย. 2542 ความคิดเห็นของกำลังพลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อครอบครัวของกำลังพลจากการย้ายที่ตั้งหน่วยทหารของกองทัพบกออกจากกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีของกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน พ.ท.วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ รายละเอียด
25 ส.ค. 2542 ความรู้ทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหารบกไทย : ศึกษากรณีทหารประจำการสังกัดกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กองทัพบก พ.ท.ดนัย บุญตัน รายละเอียด
3 ก.ย. 2542 ความสัมพันธ์ระหว่างทหาร – พลเรือน ในการช่วยเหลือผู้หนีภัยจากการสู้รบสัญชาติพม่า : ศึกษาเฉพาะกรณีความคิดเห็นต่อการจัดตั้งพื้นที่พักพิงชั่วคราวในเขตกองทัพภาคที่ 1 พ.ท.เทพชาตรี ฝั่งสระ รายละเอียด
123

 
  Copyright 2022 by CGSC