Skip Navigation Links   เข้าสู่ระบบ
 
   
  ค้นหาโดย ชื่อเรื่อง
   


   
ค้นหา ตามพยัญชนะขึ้นต้น : 0-9   A   B   C   D   E   F   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
                                                                                         
ค้นหา ข้อความ :  


 
     
 
   
เรียงลำดับ โดย : เรียงตาม :  


 
  ข้อมูล ' บ ' จำนวนข้อมูล = 10 ข้อมูล  

ปีที่ตีพิมพ์ชื่อเรื่องผู้แต่ง 
31 ส.ค. 2535 บทบาทของอาสาสมัครทหารพรานในการดำเนินงานสงครามกลางเมืองในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 พ.อ.สิบทิศ วุฒิชาติ รายละเอียด
27 ก.ย. 2539 บทบาทของกองทัพบกกับการพัฒนาประเทศในช่วง 10 ปีข้างหน้า (2540-2550) พ.อ.ยุทธนา ศรีนุรัตน์ รายละเอียด
30 ก.ย. 2539 บทบาทของคณะกรรมาธิการทหารสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภากับนโยบายความมั่นคงทางการทหาร : ศึกษาเปรียบเทียบห้วงเวลาของรัฐบาล พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ กับรัฐบาลของ นายชวน หลีกภัย พ.อ.เพรียว พินัยนิติศาสตร์ รายละเอียด
22 ก.ย. 2542 บทบาทใหม่ของกองทัพไทยกับการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พ.อ.ทวีศักดิ์ สารโกศล รายละเอียด
29 มี.ค. 2545 บทบาทของทหารไทยในการส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติ : ศึกษากรณี ทหารไทยในติมอร์ตะวันออก พ.ท.สุชาติ พรมใหม่ รายละเอียด
9 ม.ค. 2547 บทบาทของหน่วยรบพิเศษของกองทัพบกไทยต่อการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ พ.ท.ณัฐวุฒิ นาคะนคร รายละเอียด
20 ม.ค. 2547 บทบาทของหน่วยรบพิเศษ ต่อการจัดระเบียบความมั่นคงตามแนวชายแดนทางบก ระหว่างไทย – พม่า ปี พ.ศ.2544 พล.ต.ชัยพัฒน์ ธีรธำรง รายละเอียด
29 พ.ย. 2547 บทบาทของผู้นำองค์กรชุมชนและความร่วมมือของทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดบนพื้นที่สูง ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ท.ยงยุทธ เหล่าเขตรการ รายละเอียด
30 ส.ค. 2548 บทบาทของหน่วยทหารพรานในการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ได้ตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน พ.อ.ฐิติวัฒน์ ศรีสังข์บุญ รายละเอียด
19 ก.ย. 2561 บทเรียนจากนโยบายด้านความมั่นคงขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ด้านการแก้ไขข้อพิพาทแนวชายแดนในการนำมาใช้ในพื้นที่บริเวณเขาพระวิหาร บทเรียนจากนโยบายด้านความมั่นคงขององค์การความร่วมมื..... รายละเอียด

 
  Copyright 2022 by CGSC