Skip Navigation Links   เข้าสู่ระบบ
 
   
  ค้นหาโดย ชื่อเรื่อง
   


   
ค้นหา ตามพยัญชนะขึ้นต้น : 0-9   A   B   C   D   E   F   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
                                                                                         
ค้นหา ข้อความ :  


 
     
 
   
เรียงลำดับ โดย : เรียงตาม :  


 
  ข้อมูล ' ป ' จำนวนข้อมูล = 44 ข้อมูล  

ปีที่ตีพิมพ์ชื่อเรื่องผู้แต่ง 
22 ส.ค. 2531 ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดหนีราชการหรือการอยู่รับราชการตามที่ทางราชการกำหนดของพลทหารกองประจำการกองทัพบก พ.อ.ชัยศึก เกตุทัต รายละเอียด
9 มี.ค. 2533 ปัจจัยที่มีผลต่อการสมัครใจเข้ารับราชการต่อของพลทหาร กองประจำการ (อาสาสมัคร) เมื่อรับราชการครบ 2 ปี : ศึกษาเฉพาะกรณีพลทหารกองประจำการ (อาสามัคร) สังกัดกองพลทหารราบที่ 9 พ.ท.ปริญญา แต่แดงเพชร รายละเอียด
27 มี.ค. 2533 ปัจจัยที่มีต่อความปรารถนาในการย้ายถิ่นของครัวเรือนในหมู่บ้านป้องกันตนเองตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา เขตกองทัพภาคที่ 1 ด้านจังหวัดปราจีนบุรี พ.ท.ประวุฒิ ชาญวิทย์ รายละเอียด
25 มิ.ย. 2534 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทัศนคติทางการเมืองของพลทหารกองประจำการ : ศึกษาเฉพาะกรณีพลทหารกองประจำการผลัดที่ 1 ปีพุทธศักราช2532 สังกัดกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 พ.อ.พัลลภ เรขะรุจิ รายละเอียด
14 ส.ค. 2535 ปัจจัยที่มีผลต่อกำลังขวัญของข้าราชการชั้นประทวนเหล่าทหารสรรพาวุธทหารบก พ.อ.ธานินทร์ สมานทรัพย์ รายละเอียด
5 ก.ย. 2535 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของเจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมทหาร พ.ต.ท.ทวีชัย วิริยะโกศล รายละเอียด
11 ก.ย. 2535 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 ของนักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3 ณ ศูนย์ฝึกกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ พ.ท.อุรุพงษ์ กาญจนสุนทร รายละเอียด
16 ส.ค. 2536 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเรียนวิชาทหารและไม่เรียนวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ของนักเรียนชายชั้นมัธยมปีที่ 4 ของจังหวัดปัตตานี พ.อ.ระบิล สมคิด รายละเอียด
19 ก.ย. 2539 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจในการรับราชการทหารของพลทหารกองประจำการ พ.อ.เจด็จ ใจมั่น รายละเอียด
26 ก.ย. 2539 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานของนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ทำหน้าที่อาจารย์ในหน่วยการศึกษาของสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง พ.อ.สินธุ์ชัย สมานทรัพย์ รายละเอียด
27 ก.ย. 2539 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการชั้นประทวน : ศึกษาเฉพาะกรณีกองพันซ่อมบำรุงกรมสนับสนุน กองพลทหารม้าที่ 2 พ.อ.รุจ กสิวุฒิ รายละเอียด
27 ก.ย. 2539 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์สถาบันทหาร โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ พ.ท.สัญญา จันทร์สงวน รายละเอียด
30 ก.ย. 2539 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของกำลังพลชั้นผู้น้อยในกรมสารบรรณทหารบก พ.ท.วโรตม์ ปิตะกุล รายละเอียด
25 ก.ย. 2541 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.อ.ไพรัช ยุกตวีระ รายละเอียด
16 พ.ค. 2543 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับขวัญของนายทหารประทวน กรมรบพิเศษที่ 1 พ.อ.ชัยชนะ นาคเกิด รายละเอียด
19 ก.ค. 2543 ปัจจัยนักบินที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของอากาศยาน ของกองทัพบกไทย พ.อ.ธีรวุธ พุ่มศฤงฆาร รายละเอียด
20 ก.ค. 2544 ปัจจัยหลักที่ทำให้นายทหารประทวนของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกต้องหารายได้พิเศษ พ.ท.สัญจกร นิยมเสน รายละเอียด
9 ส.ค. 2545 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง : กรณีศึกษาข้าราชการทหารกองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร รายละเอียด
3 มิ.ย. 2546 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของทหารกองประจำการ พ.ท.หญิง อนงนาฎ พุฒตาล รายละเอียด
22 ก.พ. 2547 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นของพลทหารกองประจำการ พ.อ.สุรพจน์ พงษ์ประสิทธิ์ รายละเอียด
123

 
  Copyright 2022 by CGSC