Skip Navigation Links   เข้าสู่ระบบ
 
   
  ค้นหาโดย ชื่อเรื่อง
   


   
ค้นหา ตามพยัญชนะขึ้นต้น : 0-9   A   B   C   D   E   F   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
                                                                                         
ค้นหา ข้อความ :  


 
     
 
   
เรียงลำดับ โดย : เรียงตาม :  


 
  ข้อมูล ' พ ' จำนวนข้อมูล = 12 ข้อมูล  

ปีที่ตีพิมพ์ชื่อเรื่องผู้แต่ง 
20 มิ.ย. 2539 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บังคับกองพันกำลังรบในกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ พ.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์ รายละเอียด
20 ก.ค. 2539 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของนายทหารชั้นประทวน สังกัดศูนย์การทหารม้า พ.อ.กมล สุวภาพ รายละเอียด
19 พ.ย. 2544 พฤติกรรมการบริโภคและการใช้จ่ายของข้าราชการในกองพลทหารราบที่ 9 ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง นายทหารชั้นสัญญาบัตรกับนายทหารชั้นประทวน พ.อ.สมพงษ์ ไทรงาม รายละเอียด
27 ส.ค. 2546 พฤติกรรมการพนันในบ่อนปอยเปต ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทของกิจกรรมในพื้นที่กองกำลังบูรพา พ.อ.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง รายละเอียด
25 ธ.ค. 2546 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ของทหารในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อ 16 มิ.ย.45 พ.อ.กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ รายละเอียด
19 ม.ค. 2547 พฤติกรรมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสพยาเสพติดของทหาร พ.ท.ประสิทธิ์ สุขวงศ์ รายละเอียด
13 ก.ย. 2547 พฤติกรรมการเลือกตั้งของทหารบกไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีทหารประจำการ สังกัดกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กองทัพบก พ.อ.สกล โชติปัทมนนท์ รายละเอียด
1 ส.ค. 2549 พฤติกรรมการออมของข้าราชการกรมราชองครักษ์ พ.อ.หญิง อรุณรัตน์ อินทรสุวรรณ รายละเอียด
24 ก.ค. 2550 พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของกำลังพล สำนักงานพัฒนาพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พ.อ.นพดล ปิ่นทอง รายละเอียด
26 ก.ค. 2550 พฤติกรรมการบริโภคของข้าราชการทหารในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี พ.ท.มนัส จันดี รายละเอียด
26 ก.ค. 2554 พฤติกรรมสุขภาพของกำลังพลกองทัพเรือ น.อ.หญิง พรจันทร์ พงษ์พรหม ร.น. รายละเอียด
9 ก.พ. 2559 พฤติกรรมในการเป็นพลเมืองดีที่สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติของนักศึกษาวิชาทหาร พื้นที่ศูนย์การกำลังสำรอง พ.ต.ณัฐวัฒน์ จันทร์สว่าง รายละเอียด

 
  Copyright 2022 by CGSC